Arjun Kapoor campaigns for P&G Shiksha 2014

Description
Bollywood actor Arjun Kapoor campaigns for P&G Shiksha 2014.